REGULAMIN DO POBRANIA

 

                         Regulamin opłacania składek MUKS Piaseczno

§ 1

Składki członkowskie wykorzystywane są wyłącznie w celach statutowych.

§ 2

Składka podstawowa wynosi 120zł. za miesiąc. Do opłacania składki podstawowej zobowiązani są wszyscy członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem osób wskazanych w § 3. Składka podstawowa w kwocie 120zł. obowiązuje w miesiącach od września do czerwca, za miesiące lipiec oraz sierpień kwota składki wynosi 15zł. miesięcznie.

§ 3

Członkowie zwyczajni nieuczestniczący w treningach (nie wpisani na listy grup treningowych), osoby w stosunku do których zachodzą okoliczności wymienione w § 4 oraz osoby grające w rozgrywkach „seniorskich” są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w kwocie 15zł. miesięcznie.

§ 4

W przypadku przerwy w treningach spowodowanej chorobą albo kontuzją trwającą:
• od 30 do 50 dni składka członkowska za okres 1 miesiąca zostanie obniżona do kwoty składki wynikającej z § 3.
• od 51 do 80 dni składka członkowska za okres 2 miesięcy zostanie obniżona do kwoty składki wynikającej z § 3.
• do 81 do 110 dni składka członkowska za okres 3 miesięcy zostanie obniżona do kwoty składki wynikającej z § 3
• dłużej niż 111 dni zastosowanie mają przepisy zawarte w § 5 niniejszego regulaminu

§ 5

Zarząd w formie uchwały może zwolnić członka czasowo z obowiązku płatności składki członkowskiej lub zmniejszyć jej wysokość. Wniosek o podjęcie uchwały może przedstawić zarządowi członek zwyczajny, opiekun prawny uczestnika, trener prowadzący lub każdy z członków zarządu. Wniosek zawiera każdorazowo uzasadnienie.

§ 6

Płatność składki realizowana jest w formie przelewu na podany przez klub numer rachunku bankowego.
Na przelewie należy wskazać:
• imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty,
• grupę treningową,
• imię i nazwisko trenera,
•okres za jaki składka jest wpłacana,

np. Jan Kowalski, chł. 2004, trener Jan Nowak, składka za miesiąc …. rok ….. .

§ 7

Składka płatna jest z góry do 10 każdego miesiąca.

§ 8

Dla nowych członków obowiązek opłacenia składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca po miesiącu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

§ 9

W przypadku nieopłacenia składki:
1. Dla zaległości powyżej 60 dni klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach lub w zawodach.
2. Przy nieopłaceniu w całości składki za poprzedni sezon (okres wrzesień – sierpień) klub może wstrzymać się od zgłoszenia do rozgrywek na kolejny sezon.
3. Zgodnie z § 12 statutu stowarzyszenia MUKS Piaseczno przy zaległości powyżej 6 miesięcy zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały zarządu.

§ 11

W przypadku zmiany regulaminu, z której wynika podwyższenie składki nowa jej wysokość nie może wejść w życie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie dni 60 liczonych od dnia podjęcia uchwały przez zarząd.

§ 12

Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje zarządowi.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r. Na podstawie uchwały nr 1/11/2016 z dnia 08 listopada 2016r.