Regulamin Opłacania Składek Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS Piaseczno.

§ 1

Składki członkowskie wykorzystywane są wyłącznie w celach statutowych .

§ 2

Składka podstawowa wynosi 120 zł za miesiąc. Do opłacania składki podstawowej zobowiązani są wszyscy członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem osób wskazanych w § 3. Składka podstawowa w kwocie 120 zł obowiązuje w miesiącach od września do czerwca, za miesiące lipiec oraz sierpień kwota  składki wynosi  15 zł miesięcznie.

§ 3

      1. Członkowie zwyczajni nieuczestniczący w treningach (rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci i młodzieży) oraz osoby w stosunku do których zachodzą okoliczności wymienione w § 4 są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w kwocie 15 zł miesięcznie.

  1. Członkowie zwyczajni grający w rozgrywkach „seniorskich” są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w kwocie 60 zł miesięcznie.
  2. Członkowie zwyczajni uczestniczący w treningach , a nie grający w rozgrywkach WOZKOSZ do roku w którym kończą 10 lat są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w kwocie 90 zł miesięcznie.
  3. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

§ 5

W przypadku przerwy w treningach spowodowanej udokumentowaną chorobą albo kontuzją, składka członkowska za każdy pełny miesiąc nieobecności następujący po miesiącu, w którym nastąpiła kontuzja czy choroba zostanie obniżona do kwoty składki wynikającej z § 3.1.

  1. W przypadku przerwy w treningach spowodowanej udokumentowaną chorobą albo kontuzją powyżej 3 miesięcy następuje zwolnienie z obowiązku opłaty składki członkowskiej za każdy następny pełny miesiąc nieobecności.

 

§ 5

1.  Zarząd w formie uchwały może czasowo zwolnić członka z obowiązku płatności składki członkowskiej lub zmniejszyć jej wysokość.

2.  Umotywowany Wniosek o podjęcie uchwały może przedstawić zarządowi członek zwyczajny, opiekun prawny uczestnika, trener prowadzący lub każdy z członków zarządu.

3.  Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt. 2 jest potwierdzenie przez trenera  prowadzącego  zaangażowania  oraz sumiennego uczęszczania na treningi.

§ 6

Płatność składki realizowana jest w formie przelewu na podany przez Klub numer rachunku bankowego.

Na przelewie należy wskazać:

  • imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty,
  • grupę treningową,
  • imię i nazwisko Trenera,
  • okres za jaki składka jest wpłacana,
  • Jan Kowalski, chł. 2004, trener Jan Nowak, składka za miesiąc …. rok ….. .

§ 7

Składka płatna jest z góry do 10 każdego miesiąca.

§ 8

Dla nowych członków obowiązek opłacenia składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca po miesiącu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

§ 9

W przypadku nieopłacenia składki członkowskiej:

  1. Dla zaległości powyżej dwóch miesięcy klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach lub w zawodach, z zastrzeżeniem zapisów § 5.

2. Zgodnie z § 12 statutu MUKS Piaseczno przy zaległości powyżej 3 miesięcy zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków.

3. W przypadku skreślenia z listy członków zwyczajnych, nabycie ponownego prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu nastąpi w nowej kadencji po uregulowaniu należnych składek członkowskich za cały okres
zalegania z opłatami.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały zarządu.

§ 11

Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje zarządowi.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019r. , na podstawie uchwały nr 011/02/2019 z dnia  7 lutego 2019r.

 

REGULAMIN DO POBRANIA