STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
MUKS  PIASECZNO

(14.12.2023)

 

Rozdział  1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§1

Międzyszkolny Uczniowski Klub sportowy zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym: dzieci, młodzież, rodziców, trenerów i sympatyków.

 

§2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Klubu jest miasto Piaseczno.

 

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o Kulturze Fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji i posiada osobowość prawną.

 

§4

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Klub posługuje się skrótem MUKS Piaseczno.

 

Rozdział   2

Cele i środki działania

§5

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
 2. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 8. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących koszykówkę, zdrowy tryb życia, ruch na świeżym powietrzu.
 9. Prowadzenie różnorodnych działań integrujących środowisko Klubowe, społeczność lokalną, odwołujących się do tradycji i historii sportu w Piasecznie.
 10. Realizowanie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako forma zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

§6

Klub  realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu ze szkołami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz w miarę potrzeb z  innym organizacjami.

§7

 1. Klub opiera  swoją  działalność  głównie  na  pracy  społecznej  swoich  członków  i  działaczy  oraz  pomocy  rodziców  dzieci i młodzieży.
 2. Do prowadzenia  bieżącej  działalności  Klub  może  zatrudniać  pracowników.

 

Rozdział   3

Członkowie,  ich  prawa  i  obowiązki

§8

 1. Członkami Klubu  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne.
 2. Członkowie Klubu  dzielą  się  na:

a/  Zwyczajnych

b/  Uczestników

c/  Honorowych

d/  Wspierających

 

§9

 1. Członkiem zwyczajnym  może  być  każdy  pełnoletni  obywatel  Rzeczpospolitej  Polskiej  lub  kraju  zrzeszonego  w  Unii  Europejskiej,  posiadający  pełnię  praw  publicznych,  który  wyrazi  zgodę  działania  na rzecz  Klubu  i  zostanie  przyjęty  uchwałą  Zarządu  Klubu  na  podstawie  pisemnej  deklaracji  oraz  po opłaceniu  składki  członkowskiej.
 2. Członkami uczestnikami  mogą  być  niepełnoletnie  dzieci i młodzież  przyjęci  przez  Zarząd  Klubu  na  podstawie  pisemnej  deklaracji  oraz  po opłaceniu  składki  członkowskiej.
 3. Członkami honorowymi  mogą  być  osoby  fizyczne  szczególnie  zasłużone  dla  rozwoju  koszykówki  w    Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  Klubu.
 4. Członkami wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  popierają  cele  Klubu  i  zadeklarują  pomoc  materialno-finansową   oraz  zostaną  przyjęte  przez  Zarząd  Klubu  na  podstawie   pisemnej deklaracji.

§10

 1. Członkowie zwyczajni  mają  prawo  do:

a/  Czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  do  władz  Klubu.

b/  Uczestniczenia  w  zawodach  i  imprezach  organizowanych  przez  Klub.

c/  Korzystania  z  urządzeń  i  świadczeń  na  zasadach  określanych  przez  Zarząd  Klubu.

d/  Zgłaszania  wniosków  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  działalności  Klubu.

e/  Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 1. Członkowie uczestnicy  mają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi  mają  wszystkie  prawa  członków    Ponadto  członek  honorowy  jest  zwolniony  z  opłacania  składek  członkowskich .
 3. Członkowie wspierający  mają  prawo  korzystać  ze  wszystkich  praw  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem  czynnego  prawa wyborczego.

 

§11

Członkowie  Klubu  są  zobowiązani:

 1. Godnie  reprezentować  barwy klubowe.
 2. Aktywnie  uczestniczyć  w  realizacji  celów statutowych Klubu.
 3. Przestrzegać postanowień  statutu  i  uchwał  władz Klubu.
 4. Systematycznie opłacać  składki  członkowskie.
 5. Chronić dobre  imię Klubu.
 6. Przestrzegać zasad  fair  play  oraz  zachowywać  nienaganną  postawę  moralną.

 

§12

Członkostwo  w  Klubie  ustaje  w  przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia  zgłoszonego  na  piśmie  do  Zarządu Klubu.
 2. Skreślenia z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  Klubu  z  powodu:

a/ Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

b/ Utraty  praw  obywatelskich.

 1. Wykluczenia na  podstawie  orzeczenia  Zarządu  Klubu  z  powodu:

a/ Rażącego  naruszenia  statutu  lub  nieprzestrzeganie  postanowień  i  uchwał  władz Klubu.

b/ Działania  na  szkodę  Klubu.

c/ Nie  brania  udziału  w  działalności  statutowej  Klubu  przez  okres  6  miesięcy.

 1. Rozwiązanie się Klubu.
 2. Od decyzji  o  wykluczeniu  członkowi  przysługuje prawo  odwołania  do  Walnego  Zebrania Członków.  Do  czasu  rozpatrzenia  odwołania  członek  jest  zawieszony  w  prawach  członka.  Uchwała  Walnego  Zebrania  Członków  jest  ostateczna.

Rozdział  4

Władze  Klubu

 §13 

 1. Władzami Klubu  są:

a/ Walne  Zebranie  Członków  Klubu,

b/ Zarząd  Klubu,

c/ Komisja  Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata, a kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

 

§14

 1. Wybór władz  Klubu  następuje  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym  w  zależności  od  decyzji  Walnego  Zebrania  Członków Klubu.
 2. Uchwały władz  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania,  o  ile  postanowienia  statutu  nie  stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa (Zarząd Klubu) lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Władzom Klubu  w przypadku wakatu przysługuje  prawo  dokooptowania  do  swego  składu,  członków  w  ilości  nie  przekraczającej  1/3  członków  pochodzących   z  wyboru.

 

Walne  Zebranie

§15

          1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

          2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

          3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.

          4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

          5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

              a) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

              b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

              c) na wniosek 51 % ogółu członków.

         6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

         7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§16

W  Walnym  Zebraniu  udział  biorą:

 1. Z głosem  stanowiącym  członkowie  zwyczajni  i  honorowi Klubu.
 2. Z głosem  doradczym  członkowie  uczestnicy  oraz  osoby  zaproszone  przez  Zarząd Klubu.
 3. Walne Zebranie  jest prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy  obecności  co  najmniej  50 %  członków, a  w  drugim  terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych  członków  uprawnionych  do  głosowania,  o  ile  termin  ten  był  podany  w  zawiadomieniu.

 

§17

Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  należy:

 1. Uchwalanie założeń  polityki  finansowej,  organizacyjnej  i  sportowej Klubu.
 2. Rozpatrywanie i  przyjmowanie  sprawozdań  Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  absolutorium  dla  Zarządu Klubu.
 4. Wybór Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie statutu  klubu  oraz  jego zmian.
 6. Nadawanie godności  członków  honorowych Klubu.
 7. Zmiana nazwy Klubu.
 8. Podejmowanie uchwały  o  rozwiązaniu Klubu.
 9. Rozpatrywanie i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady  Walnego Zebrania.

 

Zarząd

§18

 1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i V-ce Prezesa.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Zebrania Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej z zachowaniem takich samych zasad jak przy zebraniach stacjonarnych.
 4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się głosowanie uchwał w formie korespondencji elektronicznej.
 5. Dla ważności  uchwał  Zarządu  Klubu  konieczna  jest  obecność  ½  liczby  członków  zarządu,  w  tym  Prezesa  lub  V-ce Prezesa.
 6. W okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu,  jego  uprawnienia  przysługują  Prezesowi  działającemu  wspólnie  z  V-ce Prezesem.
 7. Członkowie klubu będący członkami zarządu lub komisji rewizyjnej z racji sprawowanej funkcji są zwolnione z opłaty członkowskiej.
 8. Zwolnienie z opłaty członkowskiej wygasa wraz z zakończeniem pełnienia funkcji w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§19

Do  zadań  Zarządu  Klubu  należy  kierowanie  bieżącą  działalnością  Klubu  w  okresach  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Członków  Klubu  a  w  szczególności:

 1. Reprezentowanie klubu  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu.
 2. Kierowanie działalnością klubu  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu Klubu oraz  wytycznymi  Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych  planów  działania  i  preliminarzy  budżetowych.
 4. Przyjmowanie i  skreślanie  członków.
 5. Zarządzanie majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.
 6. Składanie sprawozdań  z  działalności Klubu.
 7. Przyjmowanie i  zwalnianie  pracowników Klubu.
 8. Ustalanie wysokości  składek  członkowskich.
 9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
 10. Podejmowanie uchwał w  sprawach  nie  zastrzeżonych  dla  innych  władz.
 11. Składanie wniosków do  Walnego  Zebrania  w  sprawie  nadania  członkostwa honorowego.

 

§20

 1. Posiedzenia Zarządu  zwołuje  Prezes  Klubu  lub  z  jego  upoważnienia  V-ce Prezes.
 2. Posiedzeniu Zarządu  przewodniczy  Prezes  Klubu  lub  V-ce Prezes.
 3. W posiedzeniach  Zarządu  mogą  uczestniczyć:

a/ Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tej  komisji,

b/ Zaproszeni  goście.

 1. Uchwały zarządu  podpisują  wszyscy  obecni  na  zebraniu  członkowie  Zarządu Klubu.

 

§21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli w sposób powtarzający nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny rażący sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub odsunięciu.

 

Komisja  Rewizyjna

§22

Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontrolującym  działalność  Klubu.

 

§23

 1. Komisja Rewizyjna  składa  się  z  3-5  członków  wybranych  przez  Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna  wybiera  ze  swojego  składu  Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  regulamin  pracy komisji.
 4. Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tej  komisji  może  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  posiedzeniach  Zarządu Klubu.

§24

Do  zadań  Komisji  Rewizyjnej  należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu  działalności  Klubu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności  finansowej  i  bieżącej  pracy  Zarządu.
 2. Przedkładanie Zarządowi  Klubu  wniosków  i  zaleceń pokontrolnych.
 3. Składanie sprawozdań  z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym Zebraniu.
 4. Przedstawienie Walnemu  Zebraniu  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi.
 5. W razie  uzasadnionej  potrzeby  występowanie  do  Zarządu  Klubu  z  wnioskiem  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania.

§25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli w sposób powtarzający nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny rażący sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 15 dni od podjęcia uchwały o jego odwołaniu lub zawieszeniu.

 

Rozdział  5

Wyróżnienia  i  kary

§26

 1. Za aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Klubu  mogą  być  przyznawane  wyróżnienia  i nagrody.
 2. Zasady oraz  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin  uchwalony  przez  Zarząd Klubu.

 

§27

 1. W razie  naruszenia  postanowień  lub  uchwał  władz  Klubu,  Zarządowi  przysługuje  prawo  wymierzania  następujących  kar:

a/ Upomnienia,

b/ Nagany,

c/ Zawieszenia  w  prawach  członka  na  okres  do  12  miesięcy,

d/ Wykluczenia.

 1. Od uchwały  Zarządu  o  ukaraniu,  członkowi  Klubu  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  15  dni.
 2. Uchwała Walnego  Zebrania  o  ukaraniu  jest ostateczna.

Rozdział  6

Majątek  i  fundusze  Klubu

§28

 1. Majątek Klubu  stanowią:  nieruchomości,  ruchomości  oraz fundusze.
 2. Na fundusze  klubu  składają  się:

a/ Składki członkowskie,

b/ Dochody  z  imprez,

c/ Darowizny  i  zapisy,

d/ Dotacje,

e/ Dochody  z  działalności.

 1. Majątek Klubu  może  być  użyty  tylko  na  cele  działalności statutowej Klubu.
 2. Majątkiem Klubu  dysponuje  Zarząd  Klubu  w  ramach  statutu  i  specjalnych  wytycznych  udzielonych  przez  Walne  Zebranie  Członków,  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

 

§29

Do składania oświadczeń majątkowych i woli w imieniu Klubu, upoważnieni są Prezes, v-ce Prezes oraz 2 upoważnionych przez Zarząd jego członków. Na dokumentach  wymagane  są  podpisy  dwóch  osób,  w  tym  Prezesa  lub  V-ce  Prezesa.

 

Rozdział  7

Zmiana  statutu  i  rozwiązanie  Klubu

 

§30

Zmiany  statutu  Klubu  wymagają  uchwały  Walnego  Zebrania  Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

 

§31

 1. Rozwiązanie Klubu  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  Klubu  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.
 2. Uchwała o  rozwiązaniu  Klubu  określa  cel  na  jaki  ma  być  przeznaczony  majątek Klubu.